Bestyrelse og Vedtægter

 

Suppleant: Birthe Nielsen        Mobil:     3026 0286

Suppleant: HP Larsen              Mobil.      2048 4101

webmaster: HP Larsen                             2048 4101

hpmaler@privat.tele.dk

Revisor:      Sonja Kruse            Mobil      2330 4519

Revisor:     Ruth Clausen

 

Venskabs foreninger:

Sonja Kruse:                                                2330 4519

Cónny Kruse:                                               7555 9252

Christian Jensen:                                        2145 3116

HP Larsen:                                                   2048 4101

 

 

2Vedtægter for Bjert/Stenderup Folkedanserforening 

§1. Foreningens navn er Bjert/Stenderup Folkedanserforening

  • §2. Foreningens formål er: Blandt unge og voksne at udbrede og bevare kendskabet til og styrke interessen for dansk almuekultur, især folkedans og spillemandsmusik.
  • §3. Som medlem optages enhver person, der kan tilslutte sig foreningens formål
  • §4. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen og godkendes på den årlige generalforsamling 
  • §5 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, som vælges på den årlige generelforsamling. Udover disse vælges 2 Suppleanter til bestyrelsen samt 2 revisorer. Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen, hvor 2 medlemmer er på valg de lige kalenderår og 3 medlemmer er på valg de ulige kalenderår. Suppleanter og revisorer vælges for et år af gangen. Valg til bestyrelsen samt suppleanter foregår separat, således at der først vælges til bestyrelsen og dernæst til suppleanter. Ved valg indkalder dirigenten forslag. Valgene forgår ved skriftlig afstemning, hvis et enkelt medlem ønsker dette og foregår ved almindelig stemmeflerhed. Såfremt der ikke er foreslået flere kandidater, end der skal vælges, bortfalder selve afstemningen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer samt sekretær. Bestyrelsen planlægger sæsonens aktiviteter, vælger danseleder og spillemænd, arrangerer deltagelse i stævner, kurser m.v.
  • §6. Foreningen tegnes af formanden i foreningen med en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  • §7. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned og indkaldes senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Alle medlemmer over 14 år er valgbare og har stemmeret på generalforsamlingen. Evt. forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Dagsordenen på generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:  
1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning
3. Kassereren forelægger regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Budget og godkendelse af kontingent
6. Valg
a. bestyrelsesmedlemmer
b. suppleanter
7. Valg af revisorer

8. Eventuelt

  • §8. For et forslags vedtagelse fordres almindelig stemmeflerhed. Dog fordres 2/3 af de afgivne stemmer ved vedtægtsændringer.
  • §9. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller såfremt 1/5 af medlemmerne skriftligt begærer dette. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel med motiveret dagsorden.
  • §10. Foreningens ophævelse skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med højst 3 ugers mellemrum og med mindst 2/3 af de afgivne stemmer hver gang. §11. I tilfælde af foreningens ophør tilfalder alle midler Foreningen til Folkedansens fremme.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling d. 6. februar 2012